Informace pro zákazníky – zpracování osobních údajů

PERENA Liberec, s.r.o.

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) Vám sdělujeme, že v souvislosti s poskytováním našich služeb a prodejem našeho zboží provádíme zpracování vašich osobních údajů.

Správcem osobních údajů je:

PERENA Liberec, s.r.o., Kateřinská 3, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ 250 05 731

e-mail: perena@volny.cz., tel. +420 482 732 021

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány v tomto rozsahu:

  • jméno, příjmení, titul
  • adresa sídla, bydliště, doručovací
  • kontakty: telefon, e-mail
  • IČ, DIČ

Je-li našim zákazníkem právnická osoba zpracováváme kontaktní informace o osobách, se kterými za právnickou osobu komunikujeme.

V případě fyzických osob zpracováváme kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme na straně zákazníka.

Citlivé osobní údaje:

Údaje, spadající z hlediska GDPR do kategorie „citlivé osobní údaje“, neshromažďujeme.

Účel zpracování osobních údajů:

Údaje zpracováváme za účelem splnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu smlouvy (objednávky) uzavřené mezi  vámi jako objednatelem (kupujícím). Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Dále údaje zpracováváme za účelem plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Příjemci osobních údajů

Vámi poskytnuté údaje může správce v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení. Jako referenční údaje může správce údaje poskytnout teprve po vašem předchozím schválení. Zpracovávané údaje nebudou použity pro marketingové účely.

Doba zpracování

Údaje budou ponechány v evidenci správce po dobu z právní povinnosti dle zákona o DPH, po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v předmětném smluvním vztahu.

Likvidace osobních údajů

Po naplnění účelu a doby povinnosti zpracování dané lhůtou ze zákona jsou data mazána (likvidována).

Osobní údaje mimo EU

Osobní údaje ukládáme a zpracováváme výhradně na území Evropské unie.

Práva subjektu údajů

  • právo přístupu ke svým údajům
  • právo na opravu osobních údajů
  • právo na výmaz
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo svůj souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat, a to písemně nebo elektronicky na e-mail správce
  • právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a dále, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů v elektronické i listinné podobě.

Nabytí účinnosti dnem 29. 05. 2018.